⁇ ÷ ñâî¿

ßõòà Solaris, ôîòî: marinetraffic.com

Ñàíêö³«` îë³ãàðõ àáðàìîâè ÷ ðÿòóº ñâî¿ ÿõòè ñàíêö³; 139-ÿòó ÿõòó «Solaris» Ç ³ñàíàíàíricüêîãîðòó ò³âàò ò³ò (îðí «ÿõ» «)

: Tráfico marítimo

: × îðíîãîð³ÿ íå ªÑ, òîìó áóäü-ÿê³ äàäóòü ñóäíî «Solaris».

ÔÎÒÎ: TRÁFICO MERINO

 

: Marinetraffic.com

 

: Marinetraffic.com

E ÿõòó «Eclipse» ÷ òåæ ðÿòóº: ç.

 

.

 

Ðîìàíà Àáðàìîâè. Áóëî ñïóùåíî ó Ãàìáóðç³ 12 ÷ åðâíÿ 2009. Diciembre 9 de 2010.

 

: Ðàí³øå Àáðàìîâè . Çâèíóâàòèëè â ÷ äî «äåñòàá³ë³çàö³¿ Óêðà¿íè, ï³äðèâó òà çàãðîçè ö³ë³ñíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà íåçàëåæíîñò³ åðåç åðåç» ªâðàç «- ëîíäîíñüêà êîìïàí³ÿ êîìïàí³ÿ. ϳñëÿ öüîãî àêö³¿ Evraz .

, âèð³øèâ ïðîäàòè êëóá «× åëñ³». Çàïðîâàäæåí³ ÷ à ë³öåíç³ÿ, ÿêà áóëà íà íà «× åëñ³», çóïèíÿþòü áóäü-ÿêó. ⁇ .

Á³ëüøå: «êîðàáëü õ *». ⁇ Çíàéøëà ªâðîï³

READ  Covit-19 apareció en el último continente | El mundo

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

El Universal Colonia del Valle